Prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, începând cu luna august 2017 familiile care au în întreținere un copil încadrat în oricare din cele 4 grade de handicap vor primi un stimulent financiar lunar în valoare de 1.000 lei.

Mulțumim!
„Darul Sunetului” mulțumește membrilor CGMB și d-nei primar Gabriela Firea pentru inițiativă și pentru adoptarea hotărârii care face posibil acest ajutor.

Dosarele se depun începând cu data de 1 august și vor conține:

 1. Cerere tip, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro;
 2. Certificat de naștere al copilului (pentru copiii până în 14 ani) sau actul de identitate al copilului (pentru copiii peste 14 ani), original;
 3. Actul de identitate al reprezentantului legal, original;
 4. Certificatul de încadrare în grad de handicap, emis pe raza Municipiului București, original;
 5. Extras de cont pentru plata prin transfer bancar;
 6. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original – unde este cazul;
 7. Certificatul de căsătorie sau de divorț al părinților, original – unde este cazul;
 8. Decizie tutore și act de identitate tutore, original – unde este cazul;
 9. Hotărâre plasament și act de identitate asistent maternal, original – unde este cazul.

Unde se depun actele de mai sus:

1. Actele se prezintă la Complexul de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Măgurele nr. 17A, Sector 4, Bucureşti, pe latura dinspre Aleea Ciceu, lângă Spălatoria Socială, de luni-vineri între orele 9-15 (staţia de metrou Apăratorii Patriei, sau RATB nr. 232, 102 statia Ciceu.

SAU 2. Actele pot fi transmise online (scanate) la dgas.ro/stimulenthandicap.

Vor putea beneficia de stimulentul financiar copiii cu handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ teritorială a municipiului București, cu condițiile cumulative:

 1. Cel puțin unul dintre părinți are domiciliul stabil pe raza municipiul București;
 2. S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;
 3. Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată fată de bugetul local.

Pentru mai multe detalii verificați website-ul DGAS sau telefonați la 0800 821218, luni-vineri, orele 9-16.